تایپو تراپی

جواب‌های ساده برای سوال‌های ساده

نوشته‌ها

آنچه خواهید دید…

چرا در گنجه بازه؟ چرا دم خر درازه؟ و پاسخ علمی و دقیق ده‌ها مسئله‌ی روزمره و بدیهی که ممکن است برای هرکس سوال بوده، ولی هیچکس فرصت یا جرات پرسیدنش را نداشته را در تایپوتراپی به اشتراک خواهم گذاشت.